Request for proposal – Modification #1

14:51 | 13/04/2022 Companies

Deloitte Consulting Overseas Project (DCOP) is soliciting proposals from qualified locally registered Vietnamese firms to submit a Technical Proposal for Consulting, Training, and Coaching Support for Small and Growing Businesses (SGBs), Pioneering Enterprises (PEs), and Business Support Organizations (BSOs) under the USAID Improving Private Sector Competitiveness (IPSC) Activity.

IPSC is an Official Development Assistance (ODA) funded by USAID. Ministry of Planning and Investment (MPI)/Agency for Enterprise Development (AED) is the Vietnam Government Counterpart.

The purpose of Modification #1 is to:

1. Revise the Request for Proposals that can be obtained from the contracts listed below

2. Extend the proposals due date from April 19, 2022 to April 29, 2022

3. Provide Answers to Questions submitted during the formal Q&A period

Please contact mwaez@deloitte.com and chauhoangkim@ipsc.vn to obtain detailed copies of the revised request for proposal (RFP) and answers to questions as soon as possible. The RFP includes a description of services as well as submission requirements.

ĐỀ NGHỊ MỜI THẦU – Bản sửa đổi #1

Deloitte Consulting Overseas Project (DCOP) mời các doanh nghiệp Việt Nam đã đăng ký hoạt động tại địa phương đủ điều kiện và năng lực nộp Đề xuất Kỹ thuật cung cấp Hỗ trợ Tư vấn, Đào tạo và Huấn luyện cho các Doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng (SGBs), Doanh nghiệp tiên phong (PEs) và Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSO) trong khuôn khổ Dự án Tăng cường Năng lực Cạnh tranh Khu vực Tư nhân (IPSC) do USAID tài trợ. IPSC là một dự án Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư / Cục Phát triển doanh nghiệp là cơ quan chủ quản.

Mục đích của Bản sửa đổi #1 là:

1. Sửa đổi Yêu cầu Đề xuất có thể nhận từ các hợp đồng được liệt kê dưới đây

2. Kéo dài thời hạn nhận đề xuất từ ngày 19 tháng 4 năm 2022 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022

3. Cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi đã nhận được trong giai đoạn Giải đáp thắc mắc.

Vui lòng liên hệ mwaez@deloitte.com và chauhoangkim@ipsc.vnđể nhận bản chi tiết của yêu cầu đề xuất (RFP) sửa đổi sớm nhất có thể. RFP bao gồm mô tả về các dịch vụ cũng như các yêu cầu dự thầu.