Request for proposal

15:55 | 24/03/2022 Companies

Deloitte Consulting Overseas Project (DCOP) is soliciting proposals from qualified local Vietnamese firms to submit a Technical Proposal for Consulting, Training, and Coaching Support for Small and Growing Businesses (SGBs), Pioneering Enterprises (PEs), and Business Support Organizations (BSOs) under the USAID Improving Private Sector Competitiveness (IPSC) Activity.

IPSC is an Official Development Assistance (ODA) funded by USAID. Ministry of Planning and Investment (MPI)/Agency for Enterprise Development (AED) is the Vietnam Government Counterpart.

request for proposal

Offerors will be required to provide:

  • A detailed description of their technical capabilities to manage the aforementioned activities;
  • Past performance including three references demonstrating offeror’s relevant work experience in implementation of aforementioned activities; and
  • An overview of its organization’s management structure, as well as a summary of qualifications for proposed staff.

IPSC will arrange a pre-proposal conference on March 31, 2022 and final proposals are due April 19, 2022.

Please contact mwaez@deloitte.com and chauhoangkim@ipsc.vn to obtain detailed copies of the request for proposal (RFP) as soon as possible. The RFP includes a description of services as well as submission requirements.

ĐỀ NGHỊ MỜI THẦU

Deloitte Consulting Overseas Project (DCOP) mời các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện và năng lực nộp Đề xuất Kỹ thuật cung cấp Hỗ trợ Tư vấn, Đào tạo và Huấn luyện cho các Doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng (SGBs), Doanh nghiệp tiên phong (PEs) và Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSO) trong khuôn khổ Dự án Tăng cường Năng lực Cạnh tranh Khu vực Tư nhân (IPSC) do USAID tài trợ. IPSC là một dự án ODA do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư / Cục Phát triển doanh nghiệp là cơ quan chủ quản.

Các nhà thầu được yêu cầu cung cấp:

  • Mô tả chi tiết về năng lực kỹ thuật trong việc thực hiện các hoạt động nói trên;
  • Kết quả hoạt động trong quá khứ bao gồm ba tài liệu tham khảo thể hiện kinh nghiệm làm việc có liên quan của nhà cung cấp trong việc thực hiện các hoạt động nói trên;
  • Tổng quan về cơ cấu quản lý của tổ chức và bản tóm tắt về trình độ của nhân sự được đề xuất.

IPSC sẽ tổ chức một hội nghị tiền đấu thầu vào ngày 31 tháng 3 năm 2022 và nhận các đề xuất cuối cùng vào ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Vui lòng liên hệ mwaez@deloitte.comchauhoangkim@ipsc.vnđể nhận bản chi tiết của yêu cầu đề xuất (RFP) sớm nhất có thể. RFP bao gồm mô tả về các dịch vụ cũng như các yêu cầu dự thầu.